Tovar na sklade  |  Doprava zadarmo nad 40 €  |  30 dní na vrátenie tovaru

Ochrana osobných údajov

Pravidlá spracúvania osobných údajov (Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov)

Predávajúci Ján Klimko REBLAN (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje kupujúceho (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“) o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako " zákon o OOÚ") zdelením nižšie uvedených informácií.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Prevádzkovateľ: Ján Klimko REBLAN s miestom podnikania Dubová 1656/2, 08221 Veľký Šariš, IČO50448455, DIČ1042908570. Emailová adresa: reblan@reblan.sk Telefónne číslo: 0907 968 350

2. Účel spracúvania osobných údajov: Pokiaľ používate našu webovú stránku a využívate naše služby, spracúvame Vaše osobné údaje. Ako dotknutá osoba máte právo na nasledovné informácie o nás a o tom, ako s Vašimi údajmi nakladáme. Účelom je uzatvorenie kúpnej zmluvy a predzmluvné vzťahy, plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod. Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané na účely:

 • za účelom vybavenia objednávky, t.j. potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu – faktúry, doručenie tovaru, vybavovanie reklamácií, prijatie úhrady za náš tovar. Právny základom takéhoto spracúvania osobných údajov je plnenie povinností, ktoré nám vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej s Vami prostredníctvom nášho internetového obchodu. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, IČO, DIČ, IP adresa, webové logy. Informácie o využívaní našich produktov a služieb-produkty ktoré ste si zakúpili, produkty, ktoré zvažujete nakúpiť. Záznamy e-mailovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe. Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.
 • v prípade registrácie používateľov je účelom spracúvania Vaša registrácia a poskytovanie vernostných výhod pre vás. Právnym základom je v danom prípade Váš súhlas, ktorý nám umožňuje spracúvať Vaše osobné údaje osobitne od iných neregistrovaných používateľov, spracúvame: e-mailova adresa, heslo, IP, adresa, webové logy, história vašich objednávok a recenzií. V rámci registrácie o Vás spracúvame aj údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete v nastavení Vášho účtu: meno, priezvisko, telefón, údaje o firme.

Ak prebieha komunikácia s nami cez sociálne siete ako napr. Facebook, Instagram, tak spracúvame aj údaje, ktoré nám poskytnú tieto sociálne siete, ako je fotka, pohlavie, dátum narodenia. Spracúvame však iba tie údaje, ktoré ste sami zadali do systému ako používatelia sociálnych sietí pri práci so systémom. Pokiaľ si neželáte, aby sme o Vás spracúvali tieto údaje, môžete súhlas na spracovanie týchto údajov kedykoľvek odvolať.

 • v prípade súhlasu so zasielaním reklamných informácií za účelom propagácie internetového obchodu Reblan.sk a jeho produktov je účelom spracúvania propagovanie nás, nášho internetového obchodu a ponúkaného tovaru. Právnym základom je Váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: e-mailová adresa, IP adresa, webové logy.
 • pre účely zisťovania Vašej spokojnosti s našimi službami v rámci programu Overené zákazníkmi zaznamenávame Vaše údaje a zasielame Vám e-maily, na základe ktorých môžete vyjadriť názor s doručeným tovarom a našimi službami, prípadne uviesť recenziu. Keď u nás nakúpite, zisťujeme Vašu spokojnosť prostredníctvom e-mailových dotazníkov, ktoré pokiaľ v zmysle § 62 zák.č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Právnym základom pre spracúvanie Vašich údajov je náš oprávnený záujem, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania osobných údajov, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku. V prípade námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame: e-mailová adresa, IP adresa, webové logy, a ak uvediete v odpovedi alebo recenzii, tak aj Vaše meno a priezvisko.

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame minimalizujeme, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

3. Právny základ spracúvania osobných údajov Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu a záujemcovi o kúpu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl.6 ods. 1. písm b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a uzatvorenia kúpnej zmluvy. Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia, bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorou je splnenie daňových povinností.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov keď, je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy. Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom.

4. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov Príjemcom je v zmysle Nariadenia každá osoba, ktorej poskytujeme Vaše osobné údaje. Robíme to vždy iba vtedy, keď nám to dovoľujú práve predpisy a keď to je nevyhnutné na kvalitné poskytovanie služieb pre Vás. V súčasnosti prichádzajú do úvahy nasledovné kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytované Vaše osobné údaje:

 1. administrátori, marketingové agentúry, programátori a konzultanti, ktorí pracujú pre nás, ale formálne nie sú našimi zamestnancami.
 2. prepravné spoločnosti, ako napr. Slovenská pošta, a. s., 123Kurier s.r.o.,
 3. advokátske a právne kancelárie, znalci a súdny znalci, inkasné spoločnosti a exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní, účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia.
 4. vo vzťahu k účelu spracúvania – zisťovania vašej spokojnosti s našimi službami v rámci programu Overené zákazníkmi je príjemcom spoločnosť Heureka Shopping s.r.o. so sídlom Karolínska 650/1 Karlín, 18600 Praha8 Česká republika, IČ: 02387727 ako prevádzkovateľ portálu Heuréka.
 5. Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinnosti prevádzkovateľa: daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov)
 6. za účelom využívania služby hromadnej pošty: poskytovateľovi služby hromadného e-mailingu – MailerLite / J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania;

Všetci príjemcovia sú zaviazaní dodržiavať právne predpisy za účelom ochrany Vašich osobných údajov. Príjemcovia tiež nesmú použiť osobné údaje na žiaden iný účel, ako je účel vymedzený vyššie v bode 2. týchto Podmienok. Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na účely štatistiky alebo na účely archivácie, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a je to dovolené s ohľadom na zásadu obmedzenia účelu podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Po skončení účelu spracúvania Vaše údaje následne vymažeme. Takýto postup sú povinné dodržiavať aj osoby s nami spolupracujúce (t.j. príjemcovia Vašich osobných údajov).

5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny V prípade oprávneného záujmu alebo súhlasu so zasielaním noviniek, newslettera, zliav a iných ponúk údaje nie sú prenášané do tretej krajiny. Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje dotknutých osôb aktívne do tretích krajín mimo EÚ. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ spolupracuje, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do Litvy. Osoby, ktorým sa v Litve tieto údaje sprístupňujú (v našom prípade spoločnosť MailerLite / J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania), dodržiavajú podmienky bezpečnosti ukladania informácií (ISO 27001), ako aj certifikát riadenia IT služieb (ISO 20000) a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre osobné údaje užívateľov.

6. Doba uchovávania osobných údajov Doba uchovávania osobných údajov je určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianského zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany), dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu.

V prípade ak je účelom spracúvania vybavenie Vašej objednávky (bod 2), tieto údaje aktívne spracúvame len do vybavenia Vašej objednávky. Následne sú archivované pre prípad daňovej kontroly po dobu maximálne 10 rokov od uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Oprávnenie spracúvať osobné údaje je dané v prípade ak je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby. Ak je účelom spracúvania Vaša registrácia a používanie vernostných výhod, údaje spracúvame iba po dobu, kým máme od Vás udelený súhlas. Po odvolaní Vášho súhlasu môžeme tieto údaje archivovať iba v prípade, že by to bolo nutné na ochranu našich záujmov napr. ak, by z dôvodu poskytnutia vernostných výhod a Vami následne uplatneného nároku v súdnom konaní bolo nutné preukázať, že ste boli členom vernostného programu a na akú zľavu ste mali nárok. Oprávnenie spracúvať osobné údaje je dané v prípade, ak je to nevyhnutné na preukázanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov. Ak však nezačnete, žiadne súdne konanie, tak údaje o Vás budeme archivovať najviac 3 a pol roka od zániku členstva vo vernostnom programe. Ak je účelom spracúvania zasielanie reklamných informácií, tieto údaje spracúvame iba po dobu, kým máme od Vás na to udelený súhlas. Po odvolaní súhlasu sme povinní bezodkladne, všetky Vaše údaje spracúvané na daný účel vymazať. Pre účel spracúvania zisťovanie Vašej spokojnosti s našimi službami v rámci programu Overené zákazníkmi, spracúvame Vaše údaje po dobu najviac jedného roka od použitia našich služieb. V prípade ak uplatníte svoje právo namietať proti zasielaniu e-mailového dotazníka na účely priameho marketingu, tak Vaše údaje prestaneme spracúvať najneskôr do jedného mesiaca od doručenia Vašej námietky.

7. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo žiadať, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: 1.) účely spracúvania; 2.) kategórie dotknutých osobných údajov; 3.) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, 4.) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie.

 1. na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 1. na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť u nás bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Pričom my ako prevádzkovateľ sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva Slovenskej republiky;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

Ak sme zverejnili osobné údaje a podľa niektorej z vyššie uvedených podmienok sme povinní vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení sme povinní podniknúť primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby sme informovali prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ste nás žiadali, aby sme vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. Vyššie uvedené odseky sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie uvedené v prvom odseku tejto časti, znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sme (ako prevádzkovateľ) obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1 vyššie, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1 vyššie, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 1. namietať spracúvanie osobných údajov,

1. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je toto spracúvanie vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia. Teda v prípadoch kedy: je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Taktiež môžete namietať proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. V takom prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. 3. Ak budete namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje už na také účely nesmieme spracúvať. 4. Týmto Vás ako dotknutú osobu výslovne upozorňujeme na právo namietať proti spracúvaniu (vrátane práva namietať proti profilovaniu) uvedenom v odsekoch 1 a 2 vyššie. 5. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. 6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 1. na presnosť osobných údajov,

Podstatou tohto práva je, že nás môžete požiadať, aby sme všetky osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, poskytli inému prevádzkovateľovi v technicky prijateľnej forme. 1 .Teda ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám bránili, ak:

 1. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a
 2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

2. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 vyššie právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. 3. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku vyššie nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 4. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 1. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu reblan@reblan.sk, telefónne číslo 0907 968 350, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa Ján Klimko REBLAN, Dubová 1656/2, 08221 Veľký Šariš, Slovenská republika. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

Pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva uvedené v týchto Pravidlách alebo v Nariadení, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220.

8. Zákonná alebo zmluvná požiadavka

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel uvedený v týchto pravidlách, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, o ktorú kupujúci prejavil záujem a následne plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.

Pre vybavenie Vašich objednávok nevyhnutne potrebujeme, aby ste nám o sebe poskytli osobné údaje, bez ktorých nevieme objednávku vybaviť. Ak nám nechcete tieto osobné údaje poskytnúť, tak Vám žiaľ nevieme riadne dodať objednaný tovar. Pre evidovanie Vašej osoby ako člena vernostného programu a pre zasielanie reklamných informácií nie ste povinní nám Vaše osobné údaje poskytovať. Môžeme ich spracúvať iba na základe Vášho súhlasu, ktorý nám môžete ale nemusíte udeliť. Zároveň ste oprávnení nám ho kedykoľvek odvolať.

9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov pre účely vernostného programu a pre zasielanie reklamných informácií, vykonávame profilovanie Vašej osoby. Slúži nám to na prispôsobenie webstránky pre Vaše potreby. V rámci profilovania je Vám zobrazovaný obsah, ktorý by Vás mohol zaujímať. Taktiež pri zasielaní reklamy, Vám zasielame takú, ktorá by Vás mohla zaujímať.

10. Osobné informácie pri platbách za tovar cez elektronické bankovníctvo

Ak na zaplatenie tovaru v našom internetovom obchode využívate elektronické bankovníctvo, neprichádzame do kontaktu so žiadnymi údajmi ako sú prihlasovacie údaje. Platby sú realizované priamo na stránkach banky. Tá nám poskytne informáciu o úspešnosti platby a Vaše meno a číslo účtu, aby sme vedeli identifikovať platbu.

11. Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Osobné údaje chránime pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Osobné údaje spracovávame v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením a tiež v súlade s dobrými mravmi. Osoby, ktoré prídu do kontaktu s osobnými údajmi, sú vopred oboznámené s tým ako ich majú spracovať a sú poučené o povinnosti zachovávať dôvernosť údajov.

12. Správnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete musia byť správne. V prípade ak zistíte, že ste nám poskytli nesprávny údaj alebo ak dôjde k zmene Vašich osobných údajov, tieto skutočnosti nám prosím oznámte. Vaše údaje budeme spracovávať správne a v prípade zmeny, ich budeme aktualizovať. Vaše údaje môžete zmeniť v nastaveniach Moje konto. Ak chcete odstrániť všetky vaše osobné údaje napíšte nám na reblan@reblan.sk

Tieto informácie o pravidlách spracúvania osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok www.reblan.sk.